התג <source> ב - HTML5

בתג <source> נשתמש כדי להגדיר אלטרנטיבה לקבצי אודיו או וידאו למקרה שהדפדפן של הגולש אינו תומך בפורמט מסויים. בדרך כלל נמקם תג זה בתוך תגי המולטימדיה. בין תחילת התג <source> לסופו ניתן למקם גם טקסט, אשר יוצג במקרה שהדפדפן של הגולש אינו תומך בתג זה שהינו חדש והוצג לראשונה בגרסת HTML 5.

דוגמת קוד לשימוש בתג <source>

<audio>
<source src="first.wma" type="audio/x-ms-wma">
<source src="alternative.mp3" type="audio/mpeg">
<p>Your browser does not support the HTML 'audio' element</p>
</audio>

מאפיינים (Attributes)

התג <source> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting


מדריכים וכלים רלוונטיים נוספים בנושא זה

מחולל קוד להטמעת קבצי אודיו בדפי HTML

המדריך לתג <audio> ב - HTML5

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש