התג <param> ב - HTML5

התג <param> מאפשר לנו להגדיר פרמטרים שיועברו בזמן אמת לאובייקט המוטמע בדף ה - HTML. יש להשתמש תמיד בתג <param> בתוך התג <object>, שכן כאמור מטרתו להעביר פרמטרים לאובייקטים המוגדרים באמצעות התג <object>.

דוגמת קוד לשימוש בתג <param>

<object data="Notify.wav">
<param name="autoplay" value="false">
</object>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 בוטלו המאפיינים הבאים: type, valuetype.

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5 ומלבד זאת הינו בעל התכונות הייחודיות הבאות:

מאפיינים מיוחדים בתג <param> :

מאפיין ערכים מהות
name שם מציין את שמו הייחודי של הפרמטר
value ערך מגדיר את ערכו של הפרמטר שיועבר לאובייקט

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

כלים ומדריכים נוספים הקשורים לנושא

מחולל קוד HTML להטמעת סרטוני Youtube בדפי HTML

מדריך לתג Object ב - HTML5

מדריך לתג Video ב - HTML5


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש