התג <audio> ב - HTML5

התג <audio> ישמש אותנו כדי לשלב צלילים בתוך דף כגון מוסיקה או צלילים אחרים. בין תחילת התג לסופו ניתן לשלב טקסט המיועד להצגה על ידי דפדפנים שאינם תומכים ב - HTML 5. ניתן למקם טקסט בין תחילת התג לסופו, אשר יוצג במקרה שהדפדפן של הגולש אינו תומך בתג זה שהינו חדש והוצג לראשונה בגרסת HTML 5.

דוגמת קוד לשימוש בתג <audio>

<audio src="Notify.wav" autoplay="autoplay" controls="controls"></audio>

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ומלבד זאת הינו בעל מאפיינים ייחודיים:

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <audio> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
autoplay autoplay אם מוגדר אזי האודיו יתנגן מיד עם עליית הדף
controls controls אם מוגדר אזי יוצגו בדף לחצני שליטה כגון התחל, הפסק, עצור.
loop loop אם מוגדר יגרום לאודיו להתנגן בלולאה שוב ושוב.
preload preload מציין האם על האודיו להיטען כאשר הדף נטען. אם מוגדר autoplay אז מתעלמים מהגדרה זו.
src src הנתיב המצביע על מיקום קובץ האודיו.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש