אופרטורים (Operators) בשפת PHP

אופרטורים בשפת PHP ניתן למיין בצורות שונות ומגוונות. למשל ביכולתנו למיין אופרטורים על פי מספר האיברים המינימלי הנדרש להם כדי לעבוד, או על פי הקונטקסט שבו משתמשים בהם. במדריך זה בחרתי למיין את האופרטורים על פי הפונקציונאליות שלהם. צורת מיון זו מקובלת מאוד גם בגלל שקל לאתר בדרך זו את האופרטור המתאים לפעולה מסוימת.

אופרטורים אריתמטיים (Arithmetic operators)

אופרטורים אלה משמשים לביצוע חישובים מתמטיים בין מספרים.

   
אופרטור תיאור דוגמה תוצאה
+ חיבור x = 2 + 3 x = 5
- חיסור x = 43 - 3 x = 40
* כפל x =7 * 8 x = 56
/ חילוק x = 64 / 8 x = 8
% שארית החלוקה בין שני מספרים (מודולוס) x = 12 % 5 x = 2

אופרטורים להשמה (Assignment operators)

אופרטורים אלה משמשים להשמת ערכים למשתנים ב - PHP. להלן רשימת האופרטורים השכיחים להשמה:

אופרטור דוגמה זהה לביטוי
= a = 5 a = 5
=+ a+=b a = a +b
=- a-=b a = a - b
=* a*=b a = a * b
=/ a/=b a = a / b
=% a%=b a = a %b
=. a.=b a = a . b
 

אופרטורים לגידול וקיטון (Increment and Decrement operators)

ב - PHP ישנם שני אופרטורים שתפקידם להגדיל או להקטין מספרים. אופרטורים אלה שימושיים מאוד וחשוב להכיר אותם:

אופרטור דוגמאות לשימוש דוגמה תוצאה
++ a++
a = 5
b = ++a
b = 6
a = 6
++ ++a a = 4
b = a++a
a = 5
b = 4
-- a-- a = 4
b = --a
a = 3
b = 3
-- --a a = 4
b = a--a
a = 3
b = 4

הסבר להבדלים בין אופרטור המוצב לפני המספר לאופרטור המוצב אחריו

ב - PHP כאשר נציג את אופרטורי הגידול או הקיטון לפני המספר התהליך הפנימי יהיה כדלקמן: ראשית PHP תוסיף / תפחית 1 מהמספר ורק אז תבצע את ההשמה למשתנה השני.

במקרה שבו האופרטור נמצא אחרי המספר אזי Javascript תציב קודם כל את ערכו של המספר (a בדוגמה שלנו) במשתנה שאליו הושם (b בדוגמה שלנו) ורק לאחר מכן תבצע הפחתה או הוספה למספר שבמשתנה הראשון (a בדוגמה שלנו).

אופרטורים להשוואה (Comparison operators)

האופרטורים המשמשים להשוואה טובים לצורך בדיקה האם שני איברים עונים על הקריטריון הבא לידי ביטוי באופרטור. למשל האם שתי מחרוזות שוות, האם מספר אחד גדול או שווה למספר אחר וכדומה. להלן רשימת האופרטורים המשמשים להשוואה:

אופרטור הסבר דוגמאות תוצאה
== מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המושווים שווים זה לזה.
אופרטור זה ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים להשוואה
ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר ערך אמת להשוואה. אין לבלבל
בין אופרטור זה לאופרטור = המשמש להשמה.
"5" == 5
5 == 5
True
=== מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המושווים שווים זה לזה וזהים גם בטיפוס הנתונים שלהם.
אופרטור זה לא ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים
להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר ערך שקר להשוואה.
5 == 5
"5"=="5"
True
=! מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המעורבים בהשוואה אינם זהים
זה לזה. אופרטור זה ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר לנו ערך שקר שכן
לאחר המרת טיפוס נתונים איברים אלה זהים ואילו ערך אמת יתקבל
רק האיברים אינם זהים
5 = 6
"5" = 6
"5" = "6"
True
==! מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המעורבים בהשוואה אינם זהים
זה לזה. אופרטור זה לא ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים
הנתונים להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר לנו ערך אמת שכן איברים אלה אינם זהים בטיפוס הנתונים שלהם ואילו ערך שקר יתקבל רק אם האיברים זהים לחלוטין.
5 = "5"
6 = 5
True
< מחזיר ערך אמת רק אם האיבר השמאלי גדול מהאיבר הימני. 4 < 5 True
=< מחזיר ערך אמת רק אם האיבר השמאלי גדול או שווה לאיבר הימני. 5 =< 5
5 =< 6
True
> מחזיר ערך אמת רק אם האיבר הימני גדול מהאיבר השמאלי. 5 > 4 True
=> מחזיר ערך אמת רק אם האיבר הימני גדול או שווה לאיבר השמאלי 5 => 4
4 => 4
True

 

אופרטורים לוגיים (Logical operators)

האופרטוריים הלוגיים משמשים להשוואה לוגית בין ערכי האמת של ביטויים. שני האופרטורים הראשונים ברשימה (וגם ו - או) הם אופרטורים שמטרתם לבצע השוואה לוגית בין שני איברים ואילו האופרטור השלישי  המבטא שלילה עובד על איבר בודד:

אופרטור תיאור דוגמה תוצאה
&& וגם (And) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
a > 10 && b == 2
True
|| או (Or) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
a == 10 !! b == 2
True
! לא (Not) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
(b==a)!
True

אופרטורים למערכים (Array Operators)

האופרטורים הבאים משמשים במערכים (arrays). בכל הדוגמאות שבטבלה יש לחשוב על a ועל b כעל משתנים המייצגים מערכים.

אופרטור דוגמה תוצאה
+ a + b איחוד של האיברים בשני המערכים
== a==b בעל ערך אמת אם שני המערכים הינם בעלי אותם צמדי מפתח / ערך
=== a===b בעל ערך אמת אם שני המערכים הינם בעלי אותם צמדי מפתח / ערך וצמדים אלה מסודרים באותו סדר בשני המערכים.
=! a != b אמת אם האיברים במערך אחד אינם שוויםלאיברים במערך האחר
<> a <> b אמת אם האיברים במערך אחד אינם שווים לאיברים במערך האחר
==! a!==b אמת אם האיברים במערך אחד אינם זהים לאיברים במערך האחר

 

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש