Javascript - מדריך ליצירת אובייקט תאריך

ב - Javascript, כאשר נרצה לעבוד עם תאריכים או ליצור משתנים שמחזיקים בתוכם תאריכים נצטרך לעבוד עם האובייקט Date המובנה בשפה. את האובייקט תאריך (Date Object) ניצור בעזרת ()new Date כפי שמודגם למטה.

מרגע שאנו יוצרים את אובייקט התאריך (Date Object) ביכולתנו להפעיל עליו מספר רב של מתודות (methods) לצורך הצבת ערכים בתוכו, שליפת ערכים ממנו וכן כדי לבצע חישובים והמרות מטיפוס נתונים אחד למשנהו.

יצירת אובייקט תאריך (Date Object)

להלן מספר דוגמאות לשימוש בקונסטרוקטור ()Date כדי ליצור אובייקט מסוג תאריך:

1. new Date( ) // התאריך הנוכחי על פי שעון המחשב

2. new Date(milliseconds) // מספר עשיריות השניה מתחילת שנת 1970

3. new Date(datestring) // מחרוזת המייצגת תאריך בפורמט המקובל בשפה

4. new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ]) // יצירת תאריך ושעה

הערה: הפרמטרים שבתוך הסוגריים הם תמיד אופציונאליים ולא חובה להשתמש בהם.

1. בדוגמה הראשונה ניצור אובייקט מסוג תאריך ובו ערך התאריך הנוכחי על פי שעון המחשב;

2. בדוגמה השניה ניצור אובייקט שהתאריך שיחזיק יהיה זה שיועבר לו באלפיות השניה החל מה - 1/1/1970.

3. בדוגמה השלישית נעביר ארגומנט מסוג מחרוזת בפורמט המקובל על המתודה ()Date.parse.

4. בדוגמה הרביעית ניצור תאריך על פי הארגומנטים שיועברו. הארגומנטים מייצגים את ערכם של כל רכיבי התאריך והזמן המרכיבים תאריך חוקי בשפת Javascript.


מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

מדריך ליצירת אובייקט תאריך (Date Object)

מדריך להצבת ערכים באובייקט תאריך

מדריך לשליפת נתונים מתוך האובייקט תאריך

מדריך לביצוע חישובים והשוואת תאריכים באובייקט תאריך

מדריך להוספת והורדת ימים, חודשים ושנים מתאריך

מדריך לכתיבת תאריכים בעברית

ריכוז כל מתודות התאריך ב - Javascript

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש