אופרטורים בשפת - Javascript

אופרטורים בשפת Javascript ניתן למיין בצורות שונות ומגוונות. למשל ביכולתנו למיין אופרטורים על פי מספר האיברים המינימלי הנדרש להם כדי לעבוד, או על פי הקונטקסט שבו משתמשים בהם. במדריך זה בחרתי למיין את האופרטורים על פי הפונקציונאליות שלהם. צורת מיון זו מקובלת מאוד גם בגלל שקל לאתר בדרך זו את האופרטור המתאים לפעולה מסוימת.

אופרטורים אריתמטיים (Arithmetic operators)

אופרטורים אלה משמשים לביצוע חישובים מתמטיים בין מספרים. יוצא דופן מבחינה זו הוא האופרטור "+" היכול לשמש גם לצורך חיבור בין שתי מחרוזות.

   
אופרטור תיאור דוגמה תוצאה
+ חיבור var x = 2 + 3 x = 5
- חיסור var x = 43 - 3 x = 40
* כפל var x =7 * 8 x = 56
/ חילוק var x = 64 / 8 x = 8
% שארית החלוקה בין שני מספרים (מודולוס) var x = 12 % 5 x = 2

 


אופרטורים לעבודה עם ביטים (Bitwise operators)

לא לעתים קרובות תמצאו קוד ובו אופרטורים העובדים עם ביטים. יחד עם זאת, אופרטורים אלה הם חלק מן השפה ויש להכירם.

רשימת האופרטורים לעבודה עם ביטים

  • & - אופרטור זה מבצע פעולת "And" בוליאנית על כל ביט של מספר מסוג Integer.
  • | - אופרטור זה מבצע פעולת "OR" בוליאנית על כל ביט של מספר מסוג Integer.
  •  ^ - אופרטור זה מבצע פעולת "XOR" בוליאנית על כל ביט של מספר מסוג Integer. כלומר, כל אחד משני הצדדים של הארגומנט יכול להיות אמיתי אך לא שניהם יחדיו.
  • ~ - אופרטור זה מבצע פעולה אוניטארית על האיבר שלפניו הוא נמצא. בפועל האופרטור יהפוך את הסימן של המספר שעליו יפעל ויחסר ממנו 1.
  • >> - אופרטור זה מבצע הזזה שמאלה של כל הביטים באיבר הראשון כמספר הפעמים המצוינים באיבר השני.
  • << - אופרטור זה מבצע הזזה שמאלה של כל הביטים באיבר הראשון כמספר הפעמים המצוינים באיבר השני.
אופרטור תיאור דוגמה תוצאה
& Bitwise AND 0x1234 & 0x00FF 0x0034
| Bitwize OR 9 | 10 11
^ Bitwise XOR 9 ^ 10 3
~ Bitwise NOT 5~ 6-
>> Shift Left 1 >> 7 14
<< Shift Right 1 << 7 3

 


אופרטורים להשמה (Assignment operators)

אופרטורים אלה משמשים להשמת ערכים למשתנים ב - Javascript. להלן רשימת האופרטורים השכיחים להשמה:

אופרטור זהה לביטוי דוגמה תוצאה
=   var a = 5 a = 5
=+ a = a +b var a = 3
var b = 7
a +=y
a = 10
=- a = a - b var a = 3
var b = 7
a -=b
a = -4
=* a = a * b var a = 3
var b = 7
a *= b
a = 21
=/ a = a / b var a = 3
var b = 7
a /= b
a = 3/7
 

אופרטורים לגידול וקיטון (Increment and Decrement operators)

ב - Javascript ישנם שני אופרטורים שתפקידם להגדיל או להקטין מספרים. אופרטורים אלה שימושיים מאוד וחשוב להכיר אותם:

אופרטור דוגמאות לשימוש דוגמה תוצאה
++ a++
a = 5
b = ++a
b = 6
a = 6
++ ++a a = 4
b = a++a
a = 5
b = 4
-- a-- a = 4
b = --a
a = 3
b = 3
-- --a a = 4
b = a--a
a = 3
b = 4

הסבר להבדלים בין אופרטור המוצב לפני המספר לאופרטור המוצב אחריו

ב - Javascript כאשר נציג את אופרטורי הגידול או הקיטון לפני המספר התהליך הפנימי יהיה כדלקמן: ראשית Javascript תוסיף / תפחית 1 מהמספר ורק אז תבצע את ההשמה למשתנה השני.

במקרה שבו האופרטור נמצא אחרי המספר אזי Javascript תציב קודם כל את ערכו של המספר (a בדוגמה שלנו) במשתנה שאליו הושם (b בדוגמה שלנו) ורק לאחר מכן תבצע הפחתה או הוספה למספר שבמשתנה הראשון (a בדוגמה שלנו).

אופרטורים להשוואה (Comparison operators)

האופרטורים המשמשים להשוואה טובים לצורך בדיקה האם שני איברים עונים על הקריטריון הבא לידי ביטוי באופרטור. למשל האם שתי מחרוזות שוות, האם מספר אחד גדול או שווה למספר אחר וכדומה. להלן רשימת האופרטורים המשמשים להשוואה:

אופרטור הסבר דוגמאות תוצאה
== מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המושווים שווים זה לזה.
אופרטור זה ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים להשוואה
ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר ערך אמת להשוואה. אין לבלבל
בין אופרטור זה לאופרטור = המשמש להשמה.
"5" == 5
5 == 5
True
=== מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המושווים שווים זה לזה וזהים גם בטיפוס הנתונים שלהם.
אופרטור זה לא ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים
להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר ערך שקר להשוואה.
5 == 5
"5"=="5"
True
=! מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המעורבים בהשוואה אינם זהים
זה לזה. אופרטור זה ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים הנתונים להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר לנו ערך שקר שכן
לאחר המרת טיפוס נתונים איברים אלה זהים ואילו ערך אמת יתקבל
רק האיברים אינם זהים
5 = 6
"5" = 6
"5" = "6"
True
==! מחזיר ערך אמת אם שני האיברים המעורבים בהשוואה אינם זהים
זה לזה. אופרטור זה לא ימיר את טיפוס הנתונים של האיברים
הנתונים להשוואה ולכן אם נשווה למשל "5" ל - 5 יוחזר לנו ערך אמת שכן איברים אלה אינם זהים בטיפוס הנתונים שלהם ואילו ערך שקר יתקבל רק אם האיברים זהים לחלוטין.
5 = "5"
6 = 5
True
< מחזיר ערך אמת רק אם האיבר השמאלי גדול מהאיבר הימני. 4 < 5 True
=< מחזיר ערך אמת רק אם האיבר השמאלי גדול או שווה לאיבר הימני. 5 =< 5
5 =< 6
True
> מחזיר ערך אמת רק אם האיבר הימני גדול מהאיבר השמאלי. 5 > 4 True
=> מחזיר ערך אמת רק אם האיבר הימני גדול או שווה לאיבר השמאלי 5 => 4
4 => 4
True

 

אופרטורים לוגיים (Logical operators)

האופרטוריים הלוגיים משמשים להשוואה לוגית בין ערכי האמת של ביטויים. שני האופרטורים הראשונים ברשימה (וגם ו - או) הם אופרטורים שמטרתם לבצע השוואה לוגית בין שני איברים ואילו האופרטור השלישי  המבטא שלילה עובד על איבר בודד:

אופרטור תיאור דוגמה תוצאה
&& וגם (And) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
a > 10 && b == 2
True
|| או (Or) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
a == 10 !! b == 2
True
! לא (Not) var a = 12
var b = 2
-----------------------------------
(b==a)!
True

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש